1. รางวัลเหรียญทอง Gold medal from EUROINVENT-2018 Romania 2. โล่ห์รางวัล ชื่อEUROPE DIRECT IASI AWARD 3. Gold Medal ประเทศอินโดนีเซีย – INNOPA Innovation Award by Indonesian Invention and Innovation Promotion Association 4. รางวัลพิเศษจากประเทศ แคนาดา Special honor of Invention from International Invention Innovation competition in Toronto Canada

“GARLICO: Innovative garlic extraction from non-chemical process and non-solvent extraction” กาลิโค : นวัตกรรมการสกัดกระเทียมโทน ที่สกัดจากกระบวนการสกัดที่ไม่ใช้สารเคมีและไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
19/05/2561
ฐิติพรรณ ฉิมสุข
คณะวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล