บทความวิจัย ระดับดีเด่น

รางวัลบทความวิจัย ระดับดีเด่น เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปัจจัยเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมวิถีพุทธบนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนปะก๊ะจอง ในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 "มนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ักับการพัฒนาพื้นที่ในบริบท BCG"
22/07/2565
ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล