รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น กลุ่ม พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเหรียญรางวัล SILVER ระดับอุดมศึกษา กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564–2565” การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 ณ เวทีกลาง Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชื่อผลงาน : พาราแร๊ป : ฟิล์มยางหุ้มภาชนะเอนกประสงค์ Para Wrap: General Purpose Natural Rubber Wrap Film ผู้ประดิษฐ์ : น.ส.นิศากานต์ จังพล น.ส.วารุณี หลักแหลม อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์, น.ส.นภัทรธมณฑ์ เหมือนฟู
02/02/2565
ศิวโรฒ บุญราศรี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล