รางวัลนำเสนอดีเด่น

รางวัลนำเสนอดีเด่น "การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องเกี่ยวนวดข้าวล้อยางขนาดเล็กต้นแบบ"
25/03/2564
เสมอขวัญ ตันติกุล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล