รางวัล Popular vote

อ.พิชญาภา ธัมมิกะกุล ได้รับรางวัล Popular vote ในงาน CashMax Catch Your Dream โอกาสใหม่วัยสร้างตัว' Day 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
21/01/2564
พิชญาภา ธัมมิกะกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ
ด้านอื่นๆ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล