รางวัลที่สอง เผยแพร่บทความ Runner-up of Best Paper Award

รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล, ยศสรัล ศรีสุข, ผศ.ดร.วิทยา ดวงธิมา, รศ.ศิริชัย หงส์วิทยากร และอ.ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รางวัลที่สอง เผยแพร่บทความ Runner-up of Best Paper Award “ผลกระทบระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมจากโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากงาน BERAC 2020 11th Built Environment Research Associates Conference เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
25/06/2563
อรทัย มิ่งธิพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล