รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “JD SCANNER แอปพลิเคชันค้นหาตำแหน่งวัดร้างในเมืองเก่าเชียงใหม่” ในการแข่งขัน Innovative Tourism Project Pitching 2021 ซึ่งเป็นกิจกรรมการจัดการแข่งขันระดับชาติเพื่อนําเสนอนวัตกรรม ในการยกระดับขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
13/09/2564
แทนวุธธา ไทยสันทัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด