รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ภาคโปสเตอร์

การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
25/03/2564
ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล