บุคคลตัวอย่างแห่งปี

ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" พุทธศักราช 2564 สาขาเศรษฐศาสตร์ชุมชน
05/03/2564
สุรชัย กังวล
คณะเศรษฐศาสตร์
ระดับชาติ
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล