รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2563 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ระดับดี

ผลงานที่นำเสนอ เรื่อง "การวางแผนการปลูกข้าวในระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ด้วยวิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์" ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 เป็นผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2563 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ระดับดี
02/12/2563
มนตรี สิงหะวาระ
คณะเศรษฐศาสตร์
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล