ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล ได้รับคัดเลือก “ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจาปี 2562”
01/06/2562
อรทัย มิ่งธิพล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล