ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย

บุคลากรดีเด่นคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
21/05/2563
ดวงจันทร์ จอมจันทร์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
ระดับภายในสถาบัน
ด้านอื่นๆ
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล