บุคลากรดีเด่นคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

บุคลากรดีเด่นคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
21/05/2563
จิราพรรณ เคหา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี / งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
ระดับภายในสถาบัน
ด้านอื่นๆ
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล