ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ร่วมผลักดันเมืองมายไปสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศ

รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ร่วมผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองมาย จังหวัดลำปาง ไปสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศในอนาคตอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 31 มีนาคม 2564
31/03/2564
ณัชวิชญ์ ติกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล