รางวัลระดับชมเชย ในการนำเสนอแบบบรรยาย

ได้รับรางวัลระดับชมเชยในการนำเสนอแบบบรรยาย เรื่อง ผลของการเสริมผงเปลือกส้มต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และความสามารถในการย่อยได้โดยใช้เทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง
26/01/2564
สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล