รางวัลระดับชมเชย ในการนำเสนอแบบบรรยาย

เกียรติบัตรรางวัลชมเชยในการนำเสนอแบบบรรยาย เรื่อง ผลของการเสริมผงแก่นตะวันต่อจลนศาสตร์การผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลอง
26/01/2564
สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล