รางวัลระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง ประเภทอาจารย์/นักวิจัย

รางวัลระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง ประเภทอาจารย์/นักวิจัย จากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
12/06/2562
มงคล ยะไชย
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล