ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มเคมี เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ ระดับชมเชย
28/02/2563
จำรูญ มณีวรรณ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับภายในสถาบัน
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล