การนำเสนอผลงานดีเด่น

การนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Poster Presentation เรื่อง การศึกษาเบื้องต้นผลของฮอร์โมน 17?-estradiol ต่อการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์กุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14 : University in Disruptive Era” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
01/11/2561
ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล