รางวัลดีเด่น

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”
15/06/2562
ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล