ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการคัดเลือกโครงการมอบรางวัลทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 1. รางวัลอาจารย์ผู้มีผลงานโดดเด่น ด้านงานวิจัย ประเภท รางวัลนักวิจัยดีเด่น 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด 3. อาจารย์ ดร.นิกร มหาวัน ประเภท รางวันเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่น 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ 3. อาจารย์ภูวเดช วงศ์โสม 2.รางวัลโครงการบริการวิชาการที่มีผลงานโดดเด่น 1. โครงการบริหารการวิชาการแก่สังคม 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง 3. โครงการศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้
02/07/2562
แทนวุธธา ไทยสันทัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ระดับภายในสถาบัน
ด้านอื่นๆ
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล