รางวัลชมเชย สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่"
31/01/2560
ชนิตา พันธุ์มณี
คณะเศรษฐศาสตร์
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล