รายงานสรุปผลการประเมิน
เกณฑ์และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.49 = น้อยที่สุด, 1.50 - 2.49 = น้อย, 2.50 - 3.49 = ปานกลาง, 3.50 - 4.49 = มาก, 4.50 - 5.00 = มากทีสุด
รายการคำถาม ผลการประเมิน
1.0-1.8 2.2-2.6 3.0-3.4 3.8-4.2 5.0-4.6 ผลรวมทั้งหมด
N % N % N % N % N % N Mean
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และ/หรือแผนการสอนที่กำหนดไว้ 448 1.00 1021 2.00 4862 12.00 10125 25.00 23056 58.00 39512 4.33
2. มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา (พัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 450 1.00 1068 2.00 4954 12.00 10848 27.00 22192 56.00 39512 4.30
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน และนอกห้องเรียน 463 1.00 1095 2.00 4841 12.00 10667 26.00 22446 56.00 39512 4.31
4. ผู้สอนได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 497 1.00 1118 2.00 5058 12.00 11097 28.00 21742 55.00 39512 4.28
5. ผู้สอนให้ข้อมูลหรือแนะนำหนังสือ ตำรา หรือแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 471 1.00 1159 2.00 5084 12.00 11152 28.00 21646 54.00 39512 4.28
6. ผู้สอนทำการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือแผนการสอน 450 1.00 1095 2.00 4984 12.00 10944 27.00 22039 55.00 39512 4.30
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำความรู้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (พัฒนาทักษะด้านปัญญา) 457 1.00 1091 2.00 4936 12.00 10908 27.00 22120 55.00 39512 4.30
8. ผู้สอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้จากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนในวิชาอื่นๆอย่างไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆกับวิชาที่เรียน 461 1.00 1108 2.00 4978 12.00 10954 27.00 22011 55.00 39512 4.30
9. ความพึงพอใจต่อขนาดและสภาพแวดล้อม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิของห้องบรรยาย และเสียงรบกวน เป็นต้น 835 2.00 1214 3.00 5761 14.00 10616 26.00 21086 53.00 39512 4.22
10. ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย 872 2.00 1258 3.00 5607 14.00 10561 26.00 21214 53.00 39512 4.22
11. ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (ที่มีการจัดการเรียนการสอน) 903 2.00 1217 3.00 5703 14.00 10581 26.00 21108 53.00 39512 4.22
12. ความพึงพอใจต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ในสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) 881 2.00 1240 3.00 5686 14.00 10562 26.00 21143 53.00 39512 4.22
13. อาจารย์ตรงต่อเวลา เข้าและเลิกสอนตามกำหนด 465 1.00 982 2.00 4683 11.00 9617 24.00 23765 60.00 39512 4.36
14. มีวิธีถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม อธิบายตรงประเด็น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 482 1.00 1075 2.00 4844 12.00 10331 26.00 22780 57.00 39512 4.32
15. ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นกันเอง มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 518 1.00 1054 2.00 4884 12.00 10465 26.00 22591 57.00 39512 4.31
16. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการว่ากล่าวตักเตือน แนะนำตัวอย่าง ฯลฯ 516 1.00 1146 2.00 5100 12.00 10966 27.00 21784 55.00 39512 4.28
ผลรวมทั้งหมด 9169 1.45 17941 2.84 81965 12.97 170394 26.95 352723 55.79 632192 4.28
Chart.