คณะที่มีการเรียนการสอน จำนวน
อาจารย์
และ
นักวิจัย
ทั้งหมด
ปีการศึกษา
บทความ
ตีพิมพ์
ในวารสาร
ระดับชาติ
น้ำหนัก 0.25
บทความ
ตีพิมพ์
ในวารสาร
ระดับนานาชาติ
นัำหนัก 0.50
ตำรา/หนังสือ
ประเมิน
ผ่านเกณฑ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
น้ำหนัก 0.75
ตำรา/หนังสือ
ขอตำแหน่งและ
ผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ
น้ำหนัก 1.00
รวม
จำนวน
ผลงาน
รวม
ค่า
น้ำหนัก
ที่ได้
ร้อยละ
ผลงาน
ที่ได้
คำนวณ
คะแนน
10%=
5 คะแนน
ค่า
คะแนน
ที่ได้
คณะคณะผลิตกรรมการเกษตร 0.00 0 0 0 0 0 0.00 NaN NaN NaN
คณะคณะบริหารธุรกิจ 0.00 0 0 0 0 0 0.00 NaN NaN NaN
คณะคณะวิทยาศาสตร์ 0.00 0 0 0 0 1 1.00 Infinity Infinity 5.00
คณะคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 0 0 0 0 0 0.00 NaN NaN NaN
คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0.00 0 2 0 0 3 1.60 Infinity Infinity 5.00
คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 0.00 0 0 0 0 0 0.00 NaN NaN NaN
คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 0.00 0 1 0 0 4 2.40 Infinity Infinity 5.00
คณะคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 0.00 0 0 0 0 0 0.00 NaN NaN NaN
คณะคณะศิลปศาสตร์ 0.00 0 0 0 0 0 0.00 NaN NaN NaN
คณะคณะเศรษฐศาสตร์ 0.00 0 0 0 0 1 0.60 Infinity Infinity 5.00
คณะคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0 0 0 0 0 0.00 NaN NaN NaN
คณะคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 0.00 0 0 0 0 0 0.00 NaN NaN NaN
คณะคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 0.00 0 0 0 0 0 0.00 NaN NaN NaN
คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 0.00 0 0 0 0 0 0.00 NaN NaN NaN
คณะบัณฑิตวิทยาลัย 0.00 0 0 0 0 0 0.00 NaN NaN NaN
คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน 0.00 1 1 0 0 5 3.00 Infinity Infinity 5.00
รวมมหาวิทยาลัย 0.00 1 4 0 0 14 8.60 Infinity Infinity 5.00