แบบฟอร์มการค้นหา

หน่วยงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ลำดับ รายการ น้ำหนัก กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 7 1.40 0 0.00
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.40 0 0.00 0 0.00
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0 0.00 0 0.00
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.60 3 1.80 0 0.00
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.80 15 12.00 0 0.00
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1.00 3 3.00 0 0.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 0 0.00 0 0.00
8 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 0 0 0 0
9 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00 0 0.00 0 0.00
10 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1.00 0 0.00 0 0.00
11 - ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 0 0.00 0 0.00
12 - ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1.00 0 0 0 0
13 รวมทั้งหมด 28 18.20 0 0.00
14 อาจารย์+นักวิจัย 63.0 0.0
15 ร้อยละผลงาน [ การคำนวณ = (ถ่วงน้ำหนัก x 100) / ข้อ14 ] 28.89 0
16 คำนวณคะแนน (ข้อ15 x 5) / 30 = 4.82 (ข้อ15 x 5) / 20 = 0.00
17 ค่าคะแนน 4.82 0.00
18 สรุปคะแนนของหน่วยงาน 4.82
กลุ่มสาขาวิชา อาจารย์+นักวิจัย จำนวนผลงาน รวมถ่วงน้ำหนัก ร้อยละผลงาน คำนวณคะแนน 30% = 5 ค่าคะแนน
(1) (2) (3) (4)=[(3)x100]/(1) (5)=[(4)x5]/30 (6)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 63.0 28 18.20 28.89 4.82 4.82
บทความวิจัยน้ำหนัก
1. การประเมินความต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดของรา Colletotrichum spp. ที่ก่อโรคในพริก
งานวิจัย : มจ.2-62-092 ศักยภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์ในการยับยั้งเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ(1) 2564 ประชุมวิชาการเกษตร ครั
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (70) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. ชิษณุพงศ์ เพชรพรรณ (10) [นอก] สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. อรอุมา เรืองวงษ (20) [นอก] ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
0.2
2. ประสิทธิภาพของ PGPB ที่แยกจากต่างแหล่ง ในการส่งเสริมการงอกและการ เจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวขาวดอกมะลิ105
งานวิจัย : มจ.2-64-066 การคัดเลือก Plant Growth Promoting Rhizobacteria PGPR ที่มีความสามารถในการผลิต Indole-3-Acetic Acid (IAA) เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ(1) 2564 ประชุมวิชาการเกษตร ครั
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว (80) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. ศศิพร จอมคำ (20) [นอก] คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.2
3. คุณภาพผลและปริมาณธาตุอาหารในใบของส้มโอพันธุ์ทองดีและแชนด์เลอร์ที่ผลิตนอกฤดูและในฤดู
งานวิจัย : มจ.2-60-156 ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารในส่วนใบและผลต่อความเข้มสีแดงของเนื้อส้มโอพันธุ์ทองดี และแซนด์เลอร์ที่ปลูกในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ.
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ (60) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง (40) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.6
4. ผลของกรดจิบเบอเรลลิก บราสซิน และออกซินต่อคุณภาพผลของอะโวกาโดพันธุ์พิงเคอร์ตัน
งานวิจัย : RPF-57-005 การจัดการการผลิต และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตอะโวกาโด
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ศรายุทธ หอมนาน (25) [นอก] ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ดรุณี นาพรหม (50) [นอก] ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด (25) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.6
5. ความแตกต่างทางชาติพันธุ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
งานวิจัย : มจ.2-59-120 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
สื่อสิ่งพิมพ์ : มนุษยสังคมสาร (มสส.)
ฉบับที่ : ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2564): พฤษภาคม - สิงหาคม (91-1
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (70) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (15) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย (15) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.6
6. ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากพืชที่มีผลต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius)
งานวิจัย : มจ.2-63-097 ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีผลต่อหนอนกระทู้ผัก
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน 2564 (1-
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ (60) งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (30) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. ดาวพระศุกร์ เอกชัยวีรกูล (5) [นอก] สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. เอกชัยวีรกูล ศราวดี (5) [นอก] สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.8
7. Determination of The Optimum Concentration of Polyethylene Glycol 6000 for In-house Maize Seedling Screening System Against Osmotic Stress
งานวิจัย : สวทช.-61-003 การประเมินสายพันธุ์ฟูลซิบเพื่อการสร้างประชากรพื้นฐานสำหรับโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทนแล้ง
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 (
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (60) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. Kanyakon Ruangjam (10) [นอก] สาขาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. Natthanun Chantamit (10) [นอก] สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. Nasma Donlaman (5) [นอก] สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5. Kamolrat Boonmawat (5) [นอก] สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
6. Pischanan Lowantha (10) [นอก] สาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.8
8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการรับการส่งเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม
งานวิจัย : OT-61-0017 การยอมรับการส่งเสริมปลูกพืชผักในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรชาวเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 (
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (50) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. วราภรณ์ สมป้อ (30) [นอก] สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ปภพ จี้รัตน์ (10) [นอก] สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.8
9. ผลของช่วงเวลาการกําจัดวัชพืชต่อชนิดของวัชพืชเด่นและการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ภายใต้การเพาะปลูกแบบนาดำ
งานวิจัย : มจ.2-64-068 ประสิทธิภาพการแข่งขันของข้าวกับข้าววัชพืชที่ความหนาแน่นแตกต่างกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 (
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น (80) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. นริศ เนตรถาวร (20) [นอก] ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
0.8
10. ความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่ง
งานวิจัย : ชัยพัฒนา-62-001 โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน 2564 (87
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. น.ส.จันทร์เพ็ญ สะระ (50) งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (15) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ (20) คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต (15) คณะวิทยาศาสตร์
0.8
11. การศึกษาแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตลําไยนอกฤดู
งานวิจัย : TCCC-62-001 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของลำไยนอกฤดูที่ได้รับปุ๋ยศุตรต่างๆปีที่ 2
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน 2564 (61
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์ (60) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. มลธิดาธิศาเวช (10) [นอก] สาขาไม้ผลคณะผลิตกรรมการเกษตร
3. วรรณอุษาผาคํา (10) [นอก] สาขาไม้ผลคณะผลิตกรรมการเกษตร
4. บุรินทร์ พิชัยรัตน์ (30) [นอก] บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจํากัด (มหาชน)
0.8
12. ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินบางประการในชุดดินสระบุรี
งานวิจัย : ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-60-002 การศึกษาประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 (2
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร (70) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ (10) [นอก] สาขาวิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. กมลลักษณ์ แก้วปรีดาภรณ์ (10) [นอก] สาขาวิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ประวิทย์ บุญมี (10) [นอก] ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
0.8
13. การเจริญและการพัฒนาของผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ Black Genoa ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่
งานวิจัย : สวทช.(น) -59-002 การศึกษาการจัดทรงต้นต่อการออกดอกและการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตมัลเบอรีและมะเดื่อฝรั่ง
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-เมษายน 2564 (1-1
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด (60) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. วีรภัทร ปั้นฉาย (40) [นอก] สาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.8
14. ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรตต่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตรากพืชการชักน าการเปิดปิดของปากใบและคุณภาพของผลลำไย
งานวิจัย : มจ.1-63-06-003 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีในการไม่เจริญเติบโตของปลายยอดเกสรเพศเมียของลำไยพันธุ์อีดอในฤดูหนาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-เมษายน 2564 (12-
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ (100) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.8
15. การยอมรับการส่งเสริมปลูกพืชผักในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรชนเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
งานวิจัย : มจ.1-62-01-015 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรชนเผ่าเพื่อพัฒนาการเกษตรและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในเขตโครงการหลวง
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-เมษายน 2564 (135
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (70) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ปภพ จี้รัตน์ (10) [นอก] สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.8
16. Influence of zinc and boron on nutrient concentration in coffee leaf and on coffee yield in northern thailand
งานวิจัย : อวน-ฮิลล์คอฟฟ์-62-001 วัสดุปลูกพืชจากองค์ประกอบเหลือใช้ของกาแฟ
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : 2021, 15(01), 73-80 Received: 10 May 2020 / Accep
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร (70) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. Chatprawee Dechjiraratthanasiri (15) [นอก] Division of Soil Resources and Environment, Faculty of Agricultural Production
3. Naruemon Taksa-Udom (15) [นอก] Hillkoff Company Ltd., Chiang Mai
0.8
17. Strategic Management of Upper Mae Kuang River Basin with the Participation of Civil Society
งานวิจัย : สภพ.1/2562 ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวงตอนบนแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
สื่อสิ่งพิมพ์ : Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
ฉบับที่ : Vol.12 No.8(2021), 2256-2263
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ (85) วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (5) คณะวิทยาศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร (5) คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน (5) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1
18. PARTICIPATORY UPPER MAE GUANG BASIN MANAGEMENT STRATEGY FOR CIVIL SOCIETY, THAILAND
งานวิจัย : สภพ.1/2562 ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวงตอนบนแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Management Information and Decision Science
ฉบับที่ : Journal of Management Information and Decision Sci
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ (85) วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล (5) คณะวิทยาศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร (5) คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน (5) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1
19. Effect of osmopriming and coating seed with captan and metalaxyl on the germination and seedling growth of field corn
งานวิจัย : มจ.3-63-001 การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ด้วยว่านหางจระเข้ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Agricultural Technology
ฉบับที่ : 2021 Vol.17(3) 909-920
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา (80) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. pennapa jeephet (20) [นอก] Division of Agronomy, Faculty of Agricultural Production
1
บทความวิชาการน้ำหนัก
1. อิทธิพลของคุณภาพแสงเทียมต่อค่าดัชนีการสังเคราะห์แสงและผลผลิตดอกแห้งของกัญชาในระบบปลูกพืชแบบกึ่งปิดEffect of artificial light on photosynthetic indices and dried flower of cannabis under semi-closed plant production system
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : แก่นเกษตร ปีที่ 49 ฉบับพิเศษ(1) 2564 ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 25-26 มกราคม 2564 (348-355)
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ (100) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.2
2. การตอบสนองต่อการขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมของถั่วเขียวพันธุ์ ชัยนาท 72 และชัยนาท 84Responses of Chainat 72 and Chainat 84 mungbean varieties on N PK deficiency
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ(1) 2564 ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 25-26 มกราคม 2564 (929-935)
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด (60) คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.2
3. ความผันแปรของขนาดและน้ำหนักของหัวพันธุ์มันฝรั่งหลัก (พันธุ์เชียงใหม่ 2) ที่ปลูกในพื้นที่แตกต่างกันVariation in size and weight of potato seed tuber (cv. Chiang Mai 2) cultivated in different locations
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ(1) 2564 ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 25-26 มกราคม 2564 (956-962)
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (30) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.2
4. การวิเคราะห์ปริมาณอินนูลินในใบและรากชิโครี่ (Cichorium intybus L.)Determination of inulin content in leaves and roots of chicory (Cichoriumintybus L.)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : แก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ(1) 2564 ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 25-26 มกราคม 2564 (917-923)
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา (60) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.2
5. การประเมินความต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดของรา Colletotrichum spp. ที่ก่อโรคในพริกEvaluation of certain fungicide resistance of Colletotrichum spp., causal agent of disease in chilli
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL ปีที่ 49 ฉบับที่ suppl. 1 หน้า 801-807
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว (70) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.2
6. การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาและการแสดงออกของยีนในมะเขือเทศ ที่ได้รับสารแคลเซียมซิลิเกตภายใต้สภาวะเครียดจากเกลือPhysiological and Gene Expression Analysis of Calcium Silicate Supplemented-tomato under Salt Stress
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 
ฉบับที่ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 37(2): 12-24
เอกสารประกอบ :

เจ้าของผลงาน :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี (50) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.8
7. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมัลเบอร์รี่โดยใช้ลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน ITS และmatKGenetic Relationships in the Mulberry (Morus alba) Inferred from the ITS and matK Sequences
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน 2564 (71-85)
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.8
8. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทาต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่Factors Affecting People Participation in Forest Resource Management in Pa Khun Mae Tha National Reserved Forest Area, Mae Tha Sub-districtMae OnDistrict, Chiang Mai, Thailand
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 (144-156)
เอกสารประกอบ :
เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล (40) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.8
9. ผลของปัจจัยแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ในพื้นที่จัดสรรเพื่อการเกษตร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ผลของปัจจัยแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ ในพื้นที่จัดสรรเพื่อการเกษตร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 (2564): พฤษภาคม-มิถุนายน
เอกสารประกอบ :

เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (5) คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว (5) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด (10) คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (40) คณะผลิตกรรมการเกษตร
0.8
ไม่มีข้อมูลผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง