แบบฟอร์มการค้นหา

หน่วยงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ลำดับ รายการ น้ำหนัก กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 0 0.00 0 0.00
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.40 0 0.00 0 0.00
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0 0.00 0 0.00
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.60 0 0.00 0 0.00
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.80 0 0.00 0 0.00
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1.00 0 0.00 0 0.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 0 0.00 0 0.00
8 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 0 0 0 0
9 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00 0 0.00 0 0.00
10 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1.00 0 0.00 0 0.00
11 - ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 0 0.00 0 0.00
12 - ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1.00 0 0 0 0
13 รวมทั้งหมด 0 0.00 0 0.00
14 อาจารย์+นักวิจัย 0.0 0.0
15 ร้อยละผลงาน [ การคำนวณ = (ถ่วงน้ำหนัก x 100) / ข้อ14 ] 0 0
16 คำนวณคะแนน (ข้อ15 x 5) / 30 = 0.00 (ข้อ15 x 5) / 20 = 0.00
17 ค่าคะแนน 0.00 0.00
18 สรุปคะแนนของหน่วยงาน NaN
กลุ่มสาขาวิชา อาจารย์+นักวิจัย จำนวนผลงาน รวมถ่วงน้ำหนัก ร้อยละผลงาน คำนวณคะแนน 30% = 5 ค่าคะแนน
(1) (2) (3) (4)=[(3)x100]/(1) (5)=[(4)x5]/30 (6)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง