ลงชื่อเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน
1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนเข็ม 2-3 ตามคําแนะนําของ สธ. หรือ
3. ผู้ที่ต้องการกระตุ้นเข็มที่ 4 หลังรับวัคซีนเข็มที่ 3 มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป