ลงชื่อเข้าใช้งาน

* ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาหากเข้าระบบไม่ได้ ให้ทดลองเข้าอินเตอรเน็ตก่อนหากเข้าไม่ได้ติดต่องานเครือข่ายและอินเตอร์เนต 3271, 3270, 3269 หากเข้าอินเตอร์เน็ตได้ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ 3133