ระดับการศึกษาจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ
ปริญญาตรี 4,161 94.08
ปริญญาโท 243 5.49
ปริญญาเอก 19 0.43
รวมทั้งหมด
4,423
100.00
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 19/04/2019