บัณฑิตแยกตามหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา(CURR)

ตอนที่1 แบบฟอร์มกำหนดขอบเขตการแสดงผลข้อมูล

ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
วันที่เริ่มต้น:
วันที่สิ้นสุด:
ระดับชั้น :
URL : อ้างอิงถึงรายงานแสดงผลข้อมูล


ตอนที่2 รายงานแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด : ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร(CURR) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน ร้อยละ
ไม่ระบุ 122 2.90
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต 61 1.45
บริหารธุรกิจบัณฑิต 908 21.56
บัญชีบัณฑิต 319 7.57
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 14 0.33
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 149 3.54
รัฐศาสตรบัณฑิต 170 4.04
วิทยาศาสตรบัณฑิต 1,621 38.49
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 76 1.80
ศิลปศาสตรบัณฑิต 548 13.01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 220 5.22
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 4 0.09
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 4,212 100.00
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 17/09/2019