คำอธิบาย

สถานภาพที่ 1 มีงานทำหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 2 มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 3 ยังไม่มีงานทำ
สถานภาพที่ 4 ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 5 มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 6 มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 7 มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ
คณะ
ทำงานแล้ว
ไม่มีงานทำ
กำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 1
สถานภาพที่ 2
สถานภาพที่ 3
สถานภาพที่ 4
สถานภาพที่ 5
สถานภาพที่ 6
สถานภาพที่ 7
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 86 35 13 64 1 35 13 13 7 1
พัฒนาการท่องเที่ยว 123 61 0 77 7 61 0 20 17 2
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 109 51 14 91 3 51 14 9 4 2
เศรษฐศาสตร์ 134 121 10 95 5 121 10 13 17 4
บริหารธุรกิจ 591 385 14 416 13 385 14 112 34 16
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 63 57 4 52 0 57 4 8 3 0
ผลิตกรรมการเกษตร 342 253 14 226 8 253 14 73 26 9
สารสนเทศและการสื่อสาร 25 13 2 9 1 13 2 10 2 3
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 68 38 1 45 1 38 1 12 7 3
วิทยาศาสตร์ 195 67 25 146 8 67 25 33 5 3
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 61 15 0 31 2 15 0 22 3 3
บัณฑิตวิทยาลัย 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 161 146 3 112 3 146 3 24 22 0
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 110 44 3 78 2 44 3 17 9 4
ศิลปศาสตร์ 123 38 1 83 5 38 1 19 11 5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 271 144 6 213 5 144 6 39 12 2
รวม
2,4641,4691101,739641,46911042418057