คำอธิบาย

สถานภาพที่ 1 ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 2 ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 3 ไม่มีงานทำ
สถานภาพที่ 4 กำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 5 มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 6 มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา
สถานภาพที่ 7 มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษาและเลื่อนระดับ
คณะ
ทำงานแล้ว
ไม่มีงานทำ
กำลังศึกษาต่อ
สถานภาพที่ 1
สถานภาพที่ 2
สถานภาพที่ 3
สถานภาพที่ 4
สถานภาพที่ 5
สถานภาพที่ 6
สถานภาพที่ 7
ผลิตกรรมการเกษตร 334 261 14 219 8 261 14 73 25 9
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 109 51 14 91 3 51 14 9 4 2
วิทยาศาสตร์ 179 84 23 132 7 84 23 33 4 3
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 158 149 3 109 3 149 3 24 22 0
บริหารธุรกิจ 591 385 14 416 13 385 14 112 34 16
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 57 62 4 46 0 62 4 8 3 0
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 249 167 5 197 5 167 5 35 10 2
พัฒนาการท่องเที่ยว 123 61 0 77 7 61 0 20 17 2
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 68 38 0 45 1 38 0 12 7 3
เศรษฐศาสตร์ 129 126 10 92 5 126 10 12 16 4
บัณฑิตวิทยาลัย 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0
ศิลปศาสตร์ 100 58 3 66 3 58 3 18 9 4
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 83 36 13 62 1 36 13 13 7 0
สารสนเทศและการสื่อสาร 25 13 2 9 1 13 2 10 2 3
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 58 18 0 29 2 18 0 21 3 3
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 110 44 3 78 2 44 3 17 9 4
รวม
2,3751,5541081,669611,55410841717355