จำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดจำนวนผู้กรอกจำนวนผู้ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจร้อยละ(ผู้กรอก)
4,423 4,043 380 91.41
Chart.
สถานภาพการทำงานจำนวน(คน)
1. มีงานทำหลังจบการศึกษา 1,739
2. มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 64
3. ยังไม่มีงานทำ 1,469
4. ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ 110
5. มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 424
6. มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 180
7. มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ 57
รวมทั้งหมด 4,043