หน่วยงานจำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดจำนวนผู้กรอกยังไม่ได้กรอกร้อยละของผู้กรอก
ผลิตกรรมการเกษตร 170 148
22
87.06
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 48 45
3
93.75
วิทยาศาสตร์ 62 59
3
95.16
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 21 17
4
80.95
บริหารธุรกิจ 256 247
9
96.48
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 18 18
0
100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 72 66
6
91.67
พัฒนาการท่องเที่ยว 37 31
6
83.78
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 71 59
12
83.10
เศรษฐศาสตร์ 33 32
1
96.97
ศิลปศาสตร์ 16 12
4
75.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 15 14
1
93.33
สารสนเทศและการสื่อสาร 10 8
2
80.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 37 33
4
89.19
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 58 49
9
84.48
รวม (คน) 9248388684.48