หน่วยงานจำนวนผู้สำเร็จทั้งหมดจำนวนผู้กรอกยังไม่ได้กรอกร้อยละของผู้กรอก
ผลิตกรรมการเกษตร 171 148
23
86.55
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 49 45
4
91.84
วิทยาศาสตร์ 65 59
6
90.77
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 21 18
3
85.71
บริหารธุรกิจ 256 247
9
96.48
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 21 18
3
85.71
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 74 67
7
90.54
พัฒนาการท่องเที่ยว 38 31
7
81.58
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 74 61
13
82.43
เศรษฐศาสตร์ 33 32
1
96.97
ศิลปศาสตร์ 16 12
4
75.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 15 14
1
93.33
สารสนเทศและการสื่อสาร 11 8
3
72.73
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 38 33
5
86.84
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 63 49
14
77.78
รวม (คน) 94584210377.78