รายงานสถิติความคิดเห็นของบัณฑิตแยกตามรายวิชาที่ควรเพิ่ม ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี การใช้งานอินเทอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย ภาษาจีน ภาษาในอาซียน อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.32770.00440.00110.0000.00440.00660.00440.00220.00110.00
ปริญญาเอก ปกติ35822.86675.00337.50112.5000.00337.50562.50450.00225.00112.50
ปริญญาเอก สมทบ3266.67150.00150.0000.0000.00150.00150.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.001100.001100.0000.0000.0000.001100.0000.001100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.001100.001100.0000.0000.0000.001100.0000.001100.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.001100.001100.0000.0000.0000.001100.0000.001100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.091100.0000.0000.0000.0000.001100.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.091100.0000.0000.0000.0000.001100.001100.0000.0000.00
บริหารศาสตร์1119.091100.0000.0000.0000.0000.001100.001100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00150.00150.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00150.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.00150.00150.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00150.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00150.00150.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00150.00
ผลิตกรรมการเกษตร11327.273100.00133.3300.0000.003100.00266.67266.67133.3300.00
ปริญญาเอก ปกติ11327.273100.00133.3300.0000.003100.00266.67266.67133.3300.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.333100.00133.3300.0000.003100.00266.67266.67133.3300.00
พืชไร่100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์4125.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4125.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3266.67150.00150.0000.0000.00150.00150.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67150.00150.0000.0000.00150.00150.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.67150.00150.0000.0000.00150.00150.0000.0000.0000.00