รายงานสถิติความคิดเห็นของบัณฑิตแยกตามรายวิชาที่ควรเพิ่ม ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี การใช้งานอินเทอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย ภาษาจีน ภาษาในอาซียน อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381642.111168.75743.75212.5016.25743.75956.25531.25425.00318.75
ปริญญาเอก ปกติ351337.14969.23538.46215.3817.69538.46753.85538.46323.08215.38
ปริญญาเอก สมทบ33100.00266.67266.6700.0000.00266.67266.6700.00133.33133.33
บริหารธุรกิจ2150.001100.001100.0000.0000.0000.001100.0000.001100.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.001100.001100.0000.0000.0000.001100.0000.001100.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.001100.001100.0000.0000.0000.001100.0000.001100.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.091100.0000.0000.0000.0000.001100.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.091100.0000.0000.0000.0000.001100.001100.0000.0000.00
บริหารศาสตร์1119.091100.0000.0000.0000.0000.001100.001100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4375.00133.33133.3300.0000.00133.33266.67133.3300.00133.33
ปริญญาเอก ปกติ4375.00133.33133.3300.0000.00133.33266.67133.3300.00133.33
พัฒนาการท่องเที่ยว4375.00133.33133.3300.0000.00133.33266.67133.3300.00133.33
ผลิตกรรมการเกษตร11545.455100.00240.00120.00120.00480.00360.00360.00240.00120.00
ปริญญาเอก ปกติ11545.455100.00240.00120.00120.00480.00360.00360.00240.00120.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9444.444100.00250.00125.00125.004100.00375.00375.00250.00125.00
พืชไร่11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3133.331100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ3133.331100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ3133.331100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์4250.0000.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.0000.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4250.0000.00150.00150.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์33100.00266.67266.6700.0000.00266.67266.6700.00133.33133.33
ปริญญาเอก สมทบ33100.00266.67266.6700.0000.00266.67266.6700.00133.33133.33
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์33100.00266.67266.6700.0000.00266.67266.6700.00133.33133.33