รายงานสถิติความคิดเห็นของบัณฑิตแยกตามรายวิชาที่ควรเพิ่ม ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี การใช้งานอินเทอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย ภาษาจีน ภาษาในอาซียน อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549817.9530861.8526553.219619.288316.6732164.4612525.108517.079118.277314.66
ปริญญาตรี ปกติ2,73448117.5930463.2026154.269419.548016.6331264.8612024.958116.848718.097014.55
ปริญญาตรี สมทบ411741.46423.53423.53211.76317.65952.94529.41423.53423.53317.65
บริหารธุรกิจ56010218.216866.676260.783332.351615.696159.8098.821716.672524.511110.78
ปริญญาตรี ปกติ56010218.216866.676260.783332.351615.696159.8098.821716.672524.511110.78
การจัดการ11465.26466.676100.00233.33233.33583.33116.67233.33116.6700.00
การตลาด109109.17660.00550.00220.0000.00770.0000.00110.00110.0000.00
การเงิน52917.31555.56444.44222.22111.119100.00111.11111.11222.22111.11
บริหารธุรกิจ5347.55250.00250.0000.0000.00125.00125.0000.004100.0000.00
บัญชี1926935.944971.014260.872739.131217.393855.0768.701217.391623.19913.04
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00250.00375.0000.00125.00125.0000.00125.00125.00125.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454531.033168.893066.67817.78817.783168.891737.78511.11511.111124.44
ปริญญาตรี ปกติ1454531.033168.893066.67817.78817.783168.891737.78511.11511.111124.44
การจัดการชุมชน3266.6700.002100.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00150.00
การตลาด100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.003100.003100.00133.3300.00266.6700.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.00125.00375.00125.0000.00250.00125.00125.00125.00250.00
รัฐศาสตร์26726.92571.43457.1400.00114.29685.71228.57228.5700.00342.86
เกษตรป่าไม้601728.331482.351164.71423.53529.411270.59847.0615.88211.76317.65
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43133.33266.67133.3300.00266.67266.67133.33133.3300.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.33480.00120.0000.0000.00360.00120.0000.0000.00120.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.001100.001100.001100.001100.001100.001100.0000.001100.001100.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10330.00266.673100.0000.00133.33266.67266.6700.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.111473.68736.84210.53315.791368.42315.7915.26526.32421.05
ปริญญาตรี ปกติ1711911.111473.68736.84210.53315.791368.42315.7915.26526.32421.05
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.543100.00133.3300.00133.33133.3300.0000.00133.3300.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.031168.75637.50212.50212.501275.00318.7516.25425.00425.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.811578.951473.68421.05842.111473.68631.58315.79526.32736.84
ปริญญาตรี ปกติ1131916.811578.951473.68421.05842.111473.68631.58315.79526.32736.84
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.3300.001100.0000.001100.001100.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.394100.004100.0000.00125.00375.0000.0000.00250.00125.00
การประมง4125.0000.0000.0000.0000.001100.0000.001100.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.00266.673100.0000.00266.67133.33266.6700.0000.00133.33
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.56685.71457.14342.86228.57571.43342.86114.29228.57342.86
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.001100.001100.001100.001100.001100.001100.0000.001100.001100.00
รัฐศาสตร์400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.382100.00150.0000.00150.002100.0000.00150.0000.00150.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.731157.891052.63421.05315.791578.95421.05210.53421.0515.26
ปริญญาตรี ปกติ1771910.731157.891052.63421.05315.791578.95421.05210.53421.0515.26
การบริหารท้องถิ่น100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11350.00350.00233.3300.00583.33116.6700.00116.6700.00
รัฐศาสตร์1021312.75861.54753.85215.38323.081076.92323.08215.38323.0817.69
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.682054.051951.35718.92513.512567.571335.14718.92718.92924.32
ปริญญาตรี ปกติ1203327.502060.611648.48618.1839.092266.671133.33618.18515.15824.24
การประมง952425.261562.501250.00520.83312.501562.50833.33520.83416.67520.83
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00555.56444.44111.1100.00777.78333.33111.11111.11333.33
ปริญญาตรี สมทบ9444.4400.00375.00125.00250.00375.00250.00125.00250.00125.00
การประมง9444.4400.00375.00125.00250.00375.00250.00125.00250.00125.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.592648.151935.191018.52712.963361.111629.631120.37712.96814.81
ปริญญาตรี ปกติ4394510.252248.891840.00920.00613.332964.441431.111022.22511.11613.33
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35125.00125.0000.0000.00375.00125.0000.00125.0000.00
ปฐพีศาสตร์1500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39969.23646.15430.77323.08753.85538.46215.38215.3817.69
พืชสวน (พืชผัก)33100.00266.67133.33133.3300.0000.00133.33133.3300.00133.33
พืชไร่1081816.67844.44844.44422.22211.111372.22738.89633.33211.11316.67
วิทยาการสมุนไพร12216.6700.0000.0000.0000.002100.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช3725.4100.0000.0000.0000.002100.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี12325.00266.67266.6700.00133.33266.6700.00133.3300.00133.33
ปริญญาตรี สมทบ27933.33444.44111.11111.11111.11444.44222.22111.11222.22222.22
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.00125.0000.0000.0000.00125.00125.0000.00125.00125.00
พืชไร่6466.67250.00125.00125.00125.00375.00125.0000.00125.00125.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.71650.001083.33216.6718.33975.00216.6718.3318.3318.33
ปริญญาตรี ปกติ1121210.71650.001083.33216.6718.33975.00216.6718.3318.3318.33
การสื่อสารดิจิทัล1121210.71650.001083.33216.6718.33975.00216.6718.3318.3318.33
วิทยาศาสตร์1874725.132961.702553.19510.64714.893063.831429.79817.02612.7748.51
ปริญญาตรี ปกติ1874725.132961.702553.19510.64714.893063.831429.79817.02612.7748.51
คณิตศาสตร์1119.0900.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.00266.673100.00133.3300.00266.6700.0000.00266.6700.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.86743.75743.7500.00212.50743.75212.50531.2516.2500.00
สถิติ200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.00675.00337.5000.00225.00675.00450.00225.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.501100.001100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62770.00660.00330.00110.00880.00770.00110.00330.00330.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24675.00562.50112.50225.00562.50112.5000.0000.00112.50
ศิลปศาสตร์139107.19660.00330.00110.0000.00770.00110.0000.00330.00220.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19660.00330.00110.0000.00770.00110.0000.00330.00220.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54583.33233.3300.0000.00466.6700.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.76125.00125.00125.0000.00375.00125.0000.00375.00250.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.443769.812750.94815.091222.643362.261630.191528.3059.43611.32
ปริญญาตรี ปกติ1225343.443769.812750.94815.091222.643362.261630.191528.3059.43611.32
พลังงานทดแทน491122.45981.82763.64327.27327.27872.73327.27545.45218.18218.18
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.532866.672047.62511.90921.432559.521330.951023.8137.1449.52
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.511672.731463.64522.73522.731463.64836.3629.09627.27418.18
ปริญญาตรี ปกติ532241.511672.731463.64522.73522.731463.64836.3629.09627.27418.18
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36375.00125.00125.0000.00375.00125.00125.00250.0000.00
สถาปัตยกรรม1815.561100.001100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.831270.591270.59423.53529.411058.82741.1815.88423.53423.53
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.711066.67746.67213.3300.00960.00533.33533.33213.3316.67
ปริญญาตรี ปกติ1181512.711066.67746.67213.3300.00960.00533.33533.33213.3316.67
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.142100.0000.0000.0000.002100.002100.00150.00150.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.7600.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63466.67466.67116.6700.00583.33116.67233.3300.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.002100.00150.0000.0000.00150.00150.0000.00150.00150.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22250.00250.00125.0000.00125.00125.00125.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.001847.371539.4737.89821.052565.791026.32821.05923.68410.53
ปริญญาตรี ปกติ1853418.381852.941544.1238.82823.532367.65926.47617.65926.47411.76
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79675.00450.00112.50337.50562.50112.50112.50225.00112.50
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.00872.73872.7319.0919.09654.55436.36327.27436.36218.18
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.091100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.21321.43321.4317.14428.571285.71428.57214.29214.2917.14
ปริญญาตรี สมทบ5480.0000.0000.0000.0000.00250.00125.00250.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.0000.0000.0000.0000.0000.001100.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.6700.0000.0000.0000.002100.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.45116.67350.00233.3300.00233.33116.6700.00116.6700.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.45116.67350.00233.3300.00233.33116.6700.00116.6700.00
เศรษฐศาสตร์22313.6400.00266.67133.3300.0000.0000.0000.00133.3300.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.001100.0000.0000.0000.001100.001100.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.6900.00150.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00