รายงานสถิติความคิดเห็นของบัณฑิตแยกตามรายวิชาที่ควรเพิ่ม ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี การใช้งานอินเทอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย ภาษาจีน ภาษาในอาซียน อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้241770.831270.59847.0600.00317.65741.181058.82635.29317.65211.76
ปริญญาเอก ปกติ191263.16975.00758.3300.00325.00758.33758.33433.3318.33216.67
ปริญญาเอก สมทบ55100.00360.00120.0000.0000.0000.00360.00240.00240.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.001100.001100.0000.001100.001100.001100.001100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.001100.001100.0000.001100.001100.001100.001100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.001100.001100.0000.001100.001100.001100.001100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์11100.001100.0000.0000.0000.001100.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.001100.0000.0000.0000.001100.001100.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์11100.001100.0000.0000.0000.001100.001100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.00150.0000.0000.0000.002100.002100.0000.00150.002100.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00150.0000.0000.0000.002100.002100.0000.00150.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว22100.00150.0000.0000.0000.002100.002100.0000.00150.002100.00
ผลิตกรรมการเกษตร5120.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์5360.00133.33266.6700.00133.33133.33133.33266.6700.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ5360.00133.33266.6700.00133.33133.33133.33266.6700.0000.00
พันธุศาสตร์22100.00150.00150.0000.0000.0000.0000.00150.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2150.0000.001100.0000.001100.001100.001100.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.002100.002100.0000.0000.00150.0000.00150.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.002100.002100.0000.0000.00150.0000.00150.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร11100.001100.001100.0000.0000.001100.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.001100.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.003100.00266.6700.00133.33133.33266.6700.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ33100.003100.00266.6700.00133.33133.33266.6700.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ33100.003100.00266.6700.00133.33133.33266.6700.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์44100.00250.00125.0000.0000.0000.00250.00250.00250.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ44100.00250.00125.0000.0000.0000.00250.00250.00250.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์44100.00250.00125.0000.0000.0000.00250.00250.00250.0000.00