รายงานสถิติความคิดเห็นของบัณฑิตแยกตามรายวิชาที่ควรเพิ่ม ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี การใช้งานอินเทอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย ภาษาจีน ภาษาในอาซียน อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1132623.012076.921661.54726.92726.921661.541350.001142.311038.46726.92
ปริญญาโท ปกติ801417.501392.86750.00535.71535.711178.57857.14750.00642.86428.57
ปริญญาโท สมทบ331236.36758.33975.00216.67216.67541.67541.67433.33433.33325.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ10550.00480.00240.0000.00120.00480.00360.00360.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10550.00480.00240.0000.00120.00480.00360.00360.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้10550.00480.00240.0000.00120.00480.00360.00360.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11545.45240.005100.00240.00240.00360.00240.00120.00240.00120.00
ปริญญาโท สมทบ11545.45240.005100.00240.00240.00360.00240.00120.00240.00120.00
การบัญชี2150.0000.001100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ9444.44250.004100.00250.00125.00375.00250.00125.00250.00125.00
ผลิตกรรมการเกษตร27725.93571.43571.43114.29114.29342.86342.86342.86342.86342.86
ปริญญาโท สมทบ17635.29466.67466.6700.0000.00233.33233.33350.00233.33233.33
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน12433.33250.00250.0000.0000.00125.0000.00125.00125.00250.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3266.672100.002100.0000.0000.00150.002100.002100.00150.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10110.001100.001100.001100.001100.001100.001100.0000.001100.001100.00
ปฐพีศาสตร์2150.001100.001100.001100.001100.001100.001100.0000.001100.001100.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม5120.001100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
ปริญญาโท ปกติ5120.001100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม11100.001100.0000.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.00
วิทยาศาสตร์7114.291100.0000.0000.0000.001100.0000.001100.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ7114.291100.0000.0000.0000.001100.0000.001100.0000.001100.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ11100.001100.0000.0000.0000.001100.0000.001100.0000.001100.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15533.335100.00360.00360.00240.00480.00480.00120.00360.00240.00
ปริญญาโท ปกติ13430.774100.00375.00375.00250.004100.00375.00125.00375.00250.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน13430.774100.00375.00375.00250.004100.00375.00125.00375.00250.00
ปริญญาโท สมทบ2150.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2150.001100.0000.0000.0000.0000.001100.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี10220.002100.00150.0000.00150.00150.00150.002100.00150.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10220.002100.00150.0000.00150.00150.00150.002100.00150.0000.00
สัตวศาสตร์10220.002100.00150.0000.00150.00150.00150.002100.00150.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์1100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00