รายงานสถิติปัญหาในการศึกษาต่อของบัณฑิต ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 00 : อื่นๆ 01 : ไม่มีปัญหา 02 : ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ 03 : ขาดคุณสมบัติในการสมัครเรียน 04 : ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ 05 : ขาดแคลนเงินทุน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1491812.08400.004100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ86910.47300.003100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ63914.29100.001100.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7228.57000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7228.57000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้7228.57000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ37513.51100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ37513.51100.001100.0000.0000.0000.0000.00
การบัญชี1119.09000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ26415.38100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร35514.29000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ17423.53000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน14321.43000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1815.56000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาสุขภาพชุมชน100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์19210.53000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ19210.53000.0000.0000.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล7114.29000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ9111.11000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน2214.55100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ2214.55100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2214.55100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี6116.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6116.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์6116.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยนานาชาติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00