รายงานสถิติปัญหาในการศึกษาต่อของบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 00 : อื่นๆ 01 : ไม่มีปัญหา 02 : ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ 03 : ขาดคุณสมบัติในการสมัครเรียน 04 : ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ 05 : ขาดแคลนเงินทุน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้18527.78100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ14428.57100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4125.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11100.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3133.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00