รายงานสถิติปัญหาในการศึกษาต่อของบัณฑิต ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 00 : อื่นๆ 01 : ไม่มีปัญหา 02 : ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ 03 : ขาดคุณสมบัติในการสมัครเรียน 04 : ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ 05 : ขาดแคลนเงินทุน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1132623.011300.00753.8517.6917.6900.00430.77
ปริญญาโท ปกติ801417.50600.00233.33116.67116.6700.00233.33
ปริญญาโท สมทบ331236.36700.00571.4300.0000.0000.00228.57
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ10550.00200.0000.00150.0000.0000.00150.00
ปริญญาโท ปกติ10550.00200.0000.00150.0000.0000.00150.00
การจัดการป่าไม้10550.00200.0000.00150.0000.0000.00150.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11545.45200.00150.0000.0000.0000.00150.00
ปริญญาโท สมทบ11545.45200.00150.0000.0000.0000.00150.00
การบัญชี2150.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ9444.44200.00150.0000.0000.0000.00150.00
ผลิตกรรมการเกษตร27725.93500.00480.0000.0000.0000.00120.00
ปริญญาโท สมทบ17635.29400.00375.0000.0000.0000.00125.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน12433.33200.002100.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3266.67200.00150.0000.0000.0000.00150.00
ปริญญาโท ปกติ10110.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม5120.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ5120.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์7114.29000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7114.29000.0000.0000.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร200.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15533.33200.002100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ13430.77100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน13430.77100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2150.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี10220.00200.0000.0000.00150.0000.00150.00
ปริญญาโท ปกติ10220.00200.0000.0000.00150.0000.00150.00
สัตวศาสตร์10220.00200.0000.0000.00150.0000.00150.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00