รายงานสถิติปัญหาในการศึกษาต่อของบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 00 : อื่นๆ 01 : ไม่มีปัญหา 02 : ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ 03 : ขาดคุณสมบัติในการสมัครเรียน 04 : ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ 05 : ขาดแคลนเงินทุน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้231878.26300.00266.6700.0000.0000.00133.33
ปริญญาเอก ปกติ181583.33300.00266.6700.0000.0000.00133.33
ปริญญาเอก สมทบ5360.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ22100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์22100.00200.002100.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67100.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ6466.67100.0000.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว6466.67100.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8787.50000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ7685.71000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร44100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร3266.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์11100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์4250.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00