รายงานสถิติปัญหาในการศึกษาต่อของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 00 : อื่นๆ 01 : ไม่มีปัญหา 02 : ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ 03 : ขาดคุณสมบัติในการสมัครเรียน 04 : ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ 05 : ขาดแคลนเงินทุน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.307400.004256.7600.0022.7011.352939.19
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.337300.004257.5300.0022.7411.372838.36
ปริญญาตรี สมทบ5559.09100.0000.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ8449110.781700.00952.9400.0000.0000.00847.06
ปริญญาตรี ปกติ8449110.781700.00952.9400.0000.0000.00847.06
การจัดการ217209.22100.001100.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด185147.57400.00250.0000.0000.0000.00250.00
การเงิน12410.81000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี2235524.661200.00650.0000.0000.0000.00650.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.05000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.08200.0000.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.08200.0000.0000.0000.0000.002100.00
การจัดการ1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง33618.18200.0000.0000.0000.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.83800.00450.0000.0000.0000.00450.00
ปริญญาตรี ปกติ2773010.83800.00450.0000.0000.0000.00450.00
การจัดการชุมชน6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด5120.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี7685.71300.00266.6700.0000.0000.00133.33
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.58200.00150.0000.0000.0000.00150.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.51100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.13100.0000.0000.0000.0000.001100.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.79200.00150.0000.00150.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ18894.79200.00150.0000.00150.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.19200.00150.0000.00150.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.50200.00150.0000.0000.0000.00150.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.14100.001100.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น6116.67100.001100.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.26000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.56100.0000.0000.0000.0000.001100.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
รัฐศาสตร์6233.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.83500.005100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1644426.83500.005100.0000.0000.0000.0000.00
การประมง1374432.12500.005100.0000.0000.0000.0000.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.721000.00550.0000.0000.00110.00440.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.421000.00550.0000.0000.00110.00440.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.76200.0000.0000.0000.0000.002100.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน15600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.33100.001100.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.16300.00133.3300.0000.0000.00266.67
พืชสวน (ไม้ผล)171164.71100.001100.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1381611.59100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร17317.65100.0000.0000.0000.001100.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.90100.001100.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.88000.0000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.13100.0000.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.13100.0000.0000.0000.0000.001100.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.13100.0000.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์2564617.97300.00133.3300.00133.3300.00133.33
ปริญญาตรี ปกติ2564617.97300.00133.3300.00133.3300.00133.33
คณิตศาสตร์3800.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.36100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถิติ1400.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี15533.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.22200.0000.0000.00150.0000.00150.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์10332.91100.001100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10332.91100.001100.0000.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.64000.0000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ4224.76100.001100.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.92500.00480.0000.0000.0000.00120.00
ปริญญาตรี ปกติ1273829.92500.00480.0000.0000.0000.00120.00
พลังงานทดแทน891011.24200.00150.0000.0000.0000.00150.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.68300.003100.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.53200.002100.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ76810.53200.002100.0000.0000.0000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.10200.002100.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.42800.00675.0000.0000.0000.00225.00
ปริญญาตรี ปกติ2273515.42800.00675.0000.0000.0000.00225.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.06000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร5048.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.00300.003100.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.00500.00360.0000.0000.0000.00240.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.49600.00350.0000.0000.0000.00350.00
ปริญญาตรี ปกติ1833217.49600.00350.0000.0000.0000.00350.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.24100.0000.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.67100.001100.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.97400.00250.0000.0000.0000.00250.00
เศรษฐศาสตร์28272.48200.0000.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.48200.0000.0000.0000.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์8222.44000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.88200.0000.0000.0000.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000.0000.0000.0000.0000.0000.00