รายงานสถิติปัญหาในการศึกษาต่อของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 00 : อื่นๆ 01 : ไม่มีปัญหา 02 : ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ 03 : ขาดคุณสมบัติในการสมัครเรียน 04 : ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ 05 : ขาดแคลนเงินทุน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.7185500.0041848.89202.34151.75596.9034340.12
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.8184600.0041348.82202.36141.65596.9734040.19
ปริญญาตรี สมทบ554989.09900.00555.5600.00111.1100.00333.33
บริหารธุรกิจ84481496.4517100.008952.0542.3410.58127.026538.01
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4517100.008952.0542.3410.58127.026538.01
การจัดการ21721398.163900.002256.4125.1300.00410.261128.21
การตลาด18517494.054500.002351.1112.2212.2248.891635.56
การเงิน12412096.773000.001653.3313.3300.0026.671136.67
บัญชี22321696.864300.002148.8400.0000.0024.652046.51
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.791400.00750.0000.0000.0000.00750.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.762800.001035.7100.0000.00310.711553.57
ปริญญาตรี ปกติ11811395.762800.001035.7100.0000.00310.711553.57
การจัดการ1111100.00300.00133.3300.0000.00133.33133.33
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00400.00125.0000.0000.0000.00375.00
การประมง333296.97600.00233.3300.0000.00233.33233.33
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91200.0000.0000.0000.0000.002100.00
รัฐศาสตร์393794.871000.00550.0000.0000.0000.00550.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.12300.00133.3300.0000.0000.00266.67
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.757300.003446.5822.7422.7456.853041.10
ปริญญาตรี ปกติ27726896.757300.003446.5822.7422.7456.853041.10
การจัดการชุมชน66100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
การตลาด55100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
บัญชี1717100.00400.00125.0000.0000.0000.00375.00
บัญชี77100.00400.00250.0000.0000.0000.00250.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.00800.00450.0000.00112.5000.00337.50
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67000.0000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์474493.621700.001058.8215.8800.0000.00635.29
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.00400.00375.0000.0000.0000.00125.00
เกษตรป่าไม้646398.441300.00753.8500.0017.6917.69430.77
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.00900.00444.4400.0000.0000.00555.56
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.30500.00120.0000.0000.00360.00120.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50300.00133.3300.0000.0000.00266.67
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.00300.00133.33133.3300.0000.00133.33
เศรษฐศาสตร์55100.00100.0000.0000.0000.001100.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.742800.001242.8613.5700.0013.571450.00
ปริญญาตรี ปกติ18818095.742800.001242.8613.5700.0013.571450.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.12800.00675.00112.5000.0000.00112.50
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.102000.00630.0000.0000.0015.001365.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.506900.003347.8322.9022.9068.702637.68
ปริญญาตรี ปกติ19118797.916800.003348.5322.9422.9468.822536.76
การบริหารท้องถิ่น6583.33100.001100.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์918997.803300.001442.4226.0626.06412.121133.33
รัฐศาสตร์949398.943400.001852.9400.0000.0025.881441.18
ปริญญาตรี สมทบ9888.89100.0000.0000.0000.0000.001100.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00100.0000.0000.0000.0000.001100.00
รัฐศาสตร์6583.33000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.902600.001765.3813.8500.0013.85726.92
ปริญญาตรี ปกติ16415493.902600.001765.3813.8500.0013.85726.92
การประมง13712792.702000.001575.0000.0000.0000.00525.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.00600.00233.33116.6700.00116.67233.33
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7813500.006951.1100.0053.7075.195440.00
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1812700.006450.3900.0043.1575.515240.94
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.161100.00654.5500.0000.0000.00545.45
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.671200.00650.0000.0000.0000.00650.00
ปฐพีศาสตร์383797.371600.001062.5000.0000.0000.00637.50
พืชสวน15615599.362000.001470.0000.0000.00315.00315.00
พืชสวน (พืชผัก)121083.33100.001100.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.74200.0000.0000.0000.0000.002100.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47200.00150.0000.0000.0000.00150.00
พืชไร่13812993.482600.001142.3100.0027.6913.851246.15
วิทยาการสมุนไพร1717100.00600.00116.6700.0000.00116.67466.67
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.86500.00360.0000.00120.0000.00120.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.75500.00360.0000.0000.0000.00240.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.001700.00529.4100.0015.8815.881058.82
เกษตรเคมี161487.50400.00375.0000.0000.00125.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ464189.13800.00562.5000.00112.5000.00225.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00100.001100.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.67700.00457.1400.00114.2900.00228.57
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.191700.00529.4115.8800.0015.881058.82
ปริญญาตรี ปกติ645992.191700.00529.4115.8800.0015.881058.82
การสื่อสารดิจิทัล645992.191700.00529.4115.8800.0015.881058.82
วิทยาศาสตร์25623892.975500.003156.3611.8211.8259.091730.91
ปริญญาตรี ปกติ25623892.975500.003156.3611.8211.8259.091730.91
คณิตศาสตร์3838100.001400.001071.4300.0000.0017.14321.43
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00300.00133.3300.0000.0000.00266.67
วัสดุศาสตร์1111100.00400.00250.0000.0000.00125.00125.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.891200.00541.6718.3300.00216.67433.33
สถิติ1414100.00400.00375.0000.0000.00125.0000.00
เคมี151493.33200.002100.0000.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92200.00150.0000.0000.0000.00150.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.891100.00545.4500.0019.0900.00545.45
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.88300.00266.6700.0000.0000.00133.33
ศิลปศาสตร์1039996.122500.00832.0000.0014.00312.001352.00
ปริญญาตรี ปกติ1039996.122500.00832.0000.0014.00312.001352.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.721100.00327.2700.0000.00327.27545.45
ภาษาอังกฤษ424095.241400.00535.7100.0017.1400.00857.14
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.912700.001970.3713.7000.0013.70622.22
ปริญญาตรี ปกติ12711892.912700.001970.3713.7000.0013.70622.22
พลังงานทดแทน898494.382200.001463.6414.5500.0014.55627.27
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.47500.005100.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.372900.00724.14310.3400.0013.451862.07
ปริญญาตรี ปกติ767497.372900.00724.14310.3400.0013.451862.07
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.151200.00216.6700.0000.0000.001083.33
สถาปัตยกรรม292896.551400.00321.43321.4300.0017.14750.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.00300.00266.6700.0000.0000.00133.33
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.045400.002240.7411.8511.85814.812240.74
ปริญญาตรี ปกติ22721896.045400.002240.7411.8511.85814.812240.74
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.391100.00218.1800.0019.09218.18654.55
วิศวกรรมอาหาร504590.001100.00654.5500.0000.00327.27218.18
วิศวกรรมเกษตร656396.921300.001076.9200.0000.0000.00323.08
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.00800.00337.5000.0000.0000.00562.50
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.881100.0019.0919.0900.00327.27654.55
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.273500.001954.2900.0025.7112.861337.14
ปริญญาตรี ปกติ18317897.273500.001954.2900.0025.7112.861337.14
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.551000.00880.0000.00110.0000.00110.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.92500.00240.0000.0000.0000.00360.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.00500.00360.0000.0000.0000.00240.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.771500.00640.0000.0016.6716.67746.67
เศรษฐศาสตร์28227497.168300.004351.8133.6100.0044.823339.76
ปริญญาตรี ปกติ28227497.168300.004351.8133.6100.0044.823339.76
เศรษฐศาสตร์828198.781800.00633.3315.5600.0000.001161.11
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.682500.001976.0000.0000.0014.00520.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.852300.00939.1314.3500.00313.041043.48
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.0000.0000.0000.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.101600.00956.2516.2500.0000.00637.50