รายงานสถิติประเภทของสถาบันที่บัณฑิตต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 1 : รัฐบาล 2 : เอกชน 3 : ต่างประเทศ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.3211100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ35822.8611100.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.09000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.09000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์1119.09000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร11327.2711100.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ11327.2711100.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.3311100.0000.0000.00
พืชไร่100.00000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์4125.00000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4125.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3266.67000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.67000.0000.0000.00