รายงานสถิติประเภทของสถาบันที่บัณฑิตต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 1 : รัฐบาล 2 : เอกชน 3 : ต่างประเทศ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549917.98665684.8546.0669.09
ปริญญาตรี ปกติ2,73448217.63615183.6146.5669.84
ปริญญาตรี สมทบ411741.4655100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ56010218.219777.78222.2200.00
ปริญญาตรี ปกติ56010218.219777.78222.2200.00
การจัดการ11465.26000.0000.0000.00
การตลาด109109.17000.0000.0000.00
การเงิน52917.3111100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ5347.55000.0000.0000.00
บัญชี1926935.948675.00225.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454631.727685.7100.00114.29
ปริญญาตรี ปกติ1454631.727685.7100.00114.29
การจัดการชุมชน3266.67000.0000.0000.00
การตลาด100.00000.0000.0000.00
บัญชี4375.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.002150.0000.00150.00
รัฐศาสตร์26726.9222100.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้601728.3333100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.33000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.1155100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1711911.1155100.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.5422100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.0333100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.8133100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1131916.8133100.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.39000.0000.0000.00
การประมง4125.00000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.0011100.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.5622100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73100.001100.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73100.001100.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11100.001100.0000.00
รัฐศาสตร์1021312.75000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.688787.5000.00112.50
ปริญญาตรี ปกติ1203327.506583.3300.00116.67
การประมง952425.266583.3300.00116.67
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.4422100.0000.0000.00
การประมง9444.4422100.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.5977100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ4394510.2544100.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)33100.00000.0000.0000.00
พืชไร่1081816.6744100.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67000.0000.0000.00
อารักขาพืช3725.41000.0000.0000.00
เกษตรเคมี12325.00000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.3333100.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.0011100.0000.0000.00
พืชไร่6466.6722100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.713266.6700.00133.33
ปริญญาตรี ปกติ1121210.713266.6700.00133.33
การสื่อสารดิจิทัล1121210.713266.6700.00133.33
วิทยาศาสตร์1874725.1355100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1874725.1355100.0000.0000.00
คณิตศาสตร์1119.09000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.0011100.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.8622100.0000.0000.00
สถิติ200.00000.0000.0000.00
เคมี25832.00000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.5011100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.6211100.0000.0000.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.19000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.76000.0000.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.446466.67116.67116.67
ปริญญาตรี ปกติ1225343.446466.67116.67116.67
พลังงานทดแทน491122.4511100.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.535360.00120.00120.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.513266.6700.00133.33
ปริญญาตรี ปกติ532241.513266.6700.00133.33
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.3611100.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม1815.56000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.832150.0000.00150.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.7122100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.7122100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.1411100.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.76000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.6311100.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.0033100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1853418.3833100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.0011100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.09000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.2122100.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.00000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.00000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.67000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.454375.0000.00125.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.454375.0000.00125.00
เศรษฐศาสตร์22313.6411100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00100.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.6922100.0000.0000.00