รายงานสถิติประเภทของสถาบันที่บัณฑิตต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 1 : รัฐบาล 2 : เอกชน 3 : ต่างประเทศ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1132623.01131076.9200.00323.08
ปริญญาโท ปกติ801417.506466.6700.00233.33
ปริญญาโท สมทบ331236.367685.7100.00114.29
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ10550.002150.0000.00150.00
ปริญญาโท ปกติ10550.002150.0000.00150.00
การจัดการป่าไม้10550.002150.0000.00150.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์300.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ300.00000.0000.0000.00
การบริหารสาธารณะ300.00000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ11545.452150.0000.00150.00
ปริญญาโท สมทบ11545.452150.0000.00150.00
การบัญชี2150.00000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ9444.442150.0000.00150.00
ผลิตกรรมการเกษตร27725.9355100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ17635.2944100.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน12433.3322100.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร200.00000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท3266.6722100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10110.0011100.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.0011100.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร100.00000.0000.0000.00
พืชสวน200.00000.0000.0000.00
พืชไร่300.00000.0000.0000.00
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท200.00000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม5120.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ5120.00000.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม400.00000.0000.0000.00
การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม11100.00000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์7114.29000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7114.29000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล100.00000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์100.00000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์200.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ11100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม200.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว100.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1200.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1200.00000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร200.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร600.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15533.3322100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ13430.7711100.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน13430.7711100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ2150.0011100.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน2150.0011100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี10220.002150.0000.00150.00
ปริญญาโท ปกติ10220.002150.0000.00150.00
สัตวศาสตร์10220.002150.0000.00150.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์1100.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1100.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์1100.00000.0000.0000.00