รายงานสถิติประเภทของสถาบันที่บัณฑิตต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 1 : รัฐบาล 2 : เอกชน 3 : ต่างประเทศ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1387755.80292068.9713.45827.59
ปริญญาโท ปกติ874551.72201260.0015.00735.00
ปริญญาโท สมทบ513262.759888.8900.00111.11
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9555.563133.3300.00266.67
ปริญญาโท ปกติ9555.563133.3300.00266.67
การจัดการป่าไม้9555.563133.3300.00266.67
บริหารธุรกิจ231565.22000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ231565.22000.0000.0000.00
การบัญชี44100.00000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ191157.89000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร382360.5310880.0000.00220.00
ปริญญาโท สมทบ201575.0077100.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน171270.5955100.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร33100.0022100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18844.443133.3300.00266.67
ปฐพีศาสตร์2150.00000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00000.0000.0000.00
พืชสวน8225.00200.0000.002100.00
พืชไร่22100.0011100.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6583.332150.0000.00150.00
ปริญญาโท ปกติ6583.332150.0000.00150.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6583.332150.0000.00150.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.002150.0000.00150.00
ปริญญาโท สมทบ22100.002150.0000.00150.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.002150.0000.00150.00
วิทยาศาสตร์15640.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14642.86000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม3133.33000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.3311100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.3311100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.3311100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร8112.50100.0000.001100.00
ปริญญาโท ปกติ8112.50100.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร4125.00100.0000.001100.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน15426.6722100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ10440.0022100.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน10440.0022100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี44100.003266.67133.3300.00
ปริญญาโท ปกติ44100.003266.67133.3300.00
สัตวศาสตร์44100.003266.67133.3300.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.004375.0000.00125.00
ปริญญาโท ปกติ88100.004375.0000.00125.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ88100.004375.0000.00125.00
เศรษฐศาสตร์7342.8611100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ7342.8611100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์7342.8611100.0000.0000.00