รายงานสถิติประเภทของสถาบันที่บัณฑิตต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 1 : รัฐบาล 2 : เอกชน 3 : ต่างประเทศ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1382316.677685.7100.00114.29
ปริญญาโท ปกติ871314.9433100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ511019.614375.0000.00125.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ900.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ900.00000.0000.0000.00
การจัดการป่าไม้900.00000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ23626.0911100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ23626.0911100.0000.0000.00
การบัญชี4125.00000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ19526.3211100.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร38615.7911100.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ20210.0011100.0000.0000.00
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน1715.88000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร3133.3311100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ18422.22000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2150.00000.0000.0000.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร6350.00000.0000.0000.00
พืชสวน800.00000.0000.0000.00
พืชไร่200.00000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม6233.3311100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ6233.3311100.0000.0000.00
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม6233.3311100.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร22100.002150.0000.00150.00
ปริญญาโท สมทบ22100.002150.0000.00150.00
การสื่อสารดิจิทัล22100.002150.0000.00150.00
วิทยาศาสตร์15533.33000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ14535.71000.0000.0000.00
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล3266.67000.0000.0000.00
พันธุศาสตร์33100.00000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ400.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ100.00000.0000.0000.00
เคมีประยุกต์100.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.3311100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ3133.3311100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3133.3311100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร800.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร100.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร400.00000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร200.00000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1500.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ1000.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน1000.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท สมทบ500.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมพลังงานทดแทน500.00000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี4125.0011100.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ4125.0011100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์4125.0011100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ800.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ800.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์700.00000.0000.0000.00
ปริญญาโท ปกติ700.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์700.00000.0000.0000.00