รายงานสถิติประเภทของสถาบันที่บัณฑิตต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 1 : รัฐบาล 2 : เอกชน 3 : ต่างประเทศ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,79842911.30745979.7379.46810.81
ปริญญาตรี ปกติ3,74342411.33735879.4579.59810.96
ปริญญาตรี สมทบ5559.0911100.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ8449110.78171694.1200.0015.88
ปริญญาตรี ปกติ8449110.78171694.1200.0015.88
การจัดการ217209.2211100.0000.0000.00
การตลาด185147.5744100.0000.0000.00
การเงิน12410.81000.0000.0000.00
บัญชี2235524.66121191.6700.0018.33
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9511.05000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11865.082150.00150.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ11865.082150.00150.0000.00
การจัดการ1100.00000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ700.00000.0000.0000.00
การประมง33618.182150.00150.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1100.00000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์3900.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2773010.838562.50225.00112.50
ปริญญาตรี ปกติ2773010.838562.50225.00112.50
การจัดการชุมชน6233.33000.0000.0000.00
การตลาด5120.00000.0000.0000.00
บัญชี1700.00000.0000.0000.00
บัญชี7685.713133.33266.6700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว31722.582150.0000.00150.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ900.00000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4748.5111100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.00
เกษตรป่าไม้6423.1311100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2300.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์3712.70000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8450.0011100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร500.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์5360.00000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18894.7922100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ18894.7922100.0000.0000.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3412.94000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15485.1922100.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์200115.502150.00150.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ19163.14100.001100.0000.00
การบริหารท้องถิ่น6116.67100.001100.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9111.10000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์9444.26000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9555.5611100.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.0011100.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6233.33000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1644426.835480.0000.00120.00
ปริญญาตรี ปกติ1644426.835480.0000.00120.00
การประมง1374432.125480.0000.00120.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2700.00000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร689679.7210990.00110.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6436710.4210990.00110.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร51611.7622100.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6000.00000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์3800.00000.0000.0000.00
พืชสวน15600.00000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)12758.3311100.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191263.163266.67133.3300.00
พืชสวน (ไม้ผล)171164.7111100.0000.0000.00
พืชไร่1381611.5911100.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร17317.6511100.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)42511.9011100.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)32721.88000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4500.00000.0000.0000.00
เกษตรเคมี1600.00000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ4600.00000.0000.0000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร1000.00000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3600.00000.0000.0000.00
สารสนเทศและการสื่อสาร6423.1311100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ6423.1311100.0000.0000.00
การสื่อสารดิจิทัล6423.1311100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์2564617.973266.6700.00133.33
ปริญญาตรี ปกติ2564617.973266.6700.00133.33
คณิตศาสตร์3800.00000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616.25000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์11436.3611100.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์721216.67000.0000.0000.00
สถิติ1400.00000.0000.0000.00
เคมี15533.33000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ13646.15000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ451022.222150.0000.00150.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ32825.00000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์10332.9111100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ10332.9111100.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ6111.64000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ4224.7611100.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1273829.925480.00120.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1273829.925480.00120.0000.00
พลังงานทดแทน891011.242150.00150.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน382873.6833100.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม76810.5322100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ76810.5322100.0000.0000.00
ภูมิสถาปัตยกรรม2600.00000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม2900.00000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21838.1022100.0000.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2273515.428675.0000.00225.00
ปริญญาตรี ปกติ2273515.428675.0000.00225.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร6258.06000.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร5048.00000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร651320.003133.3300.00266.67
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์18950.0055100.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว32412.50000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1833217.496466.67116.67116.67
ปริญญาตรี ปกติ1833217.496466.67116.67116.67
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)581017.24100.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)48816.6711100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1516.67000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)621320.974375.00125.0000.00
เศรษฐศาสตร์28272.482150.0000.00150.00
ปริญญาตรี ปกติ28272.482150.0000.00150.00
เศรษฐศาสตร์8222.44000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ4124.882150.0000.00150.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์8733.45000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม300.00000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม6900.00000.0000.0000.00