รายงานสถิติประเภทของสถาบันที่บัณฑิตต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 1 : รัฐบาล 2 : เอกชน 3 : ต่างประเทศ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.7185563474.15859.9413615.91
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.8184662674.00849.9313616.08
ปริญญาตรี สมทบ554989.099888.89111.1100.00
บริหารธุรกิจ84481496.4517111869.012212.873118.13
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4517111869.012212.873118.13
การจัดการ21721398.16392564.1025.131230.77
การตลาด18517494.05452760.00613.331226.67
การเงิน12412096.77302170.00620.00310.00
บัญชี22321696.86433786.0549.3024.65
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.7914857.14428.57214.29
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.76282692.8613.5713.57
ปริญญาตรี ปกติ11811395.76282692.8613.5713.57
การจัดการ1111100.0033100.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.0044100.0000.0000.00
การประมง333296.976466.67116.67116.67
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.9122100.0000.0000.00
รัฐศาสตร์393794.871010100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.1233100.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.75735169.861520.5579.59
ปริญญาตรี ปกติ27726896.75735169.861520.5579.59
การจัดการชุมชน66100.0011100.0000.0000.00
การตลาด55100.00100.0000.001100.00
บัญชี1717100.004250.00250.0000.00
บัญชี77100.004125.00375.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.008225.00450.00225.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์474493.62171694.1215.8800.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.004375.00125.0000.00
เกษตรป่าไม้646398.44131076.9217.69215.38
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.009888.89111.1100.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.305240.00120.00240.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.5033100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.003266.67133.3300.00
เศรษฐศาสตร์55100.0011100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.74281139.2927.141553.57
ปริญญาตรี ปกติ18818095.74281139.2927.141553.57
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.128337.50225.00337.50
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.1020840.0000.001260.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.50695376.81811.59811.59
ปริญญาตรี ปกติ19118797.91685276.47811.76811.76
การบริหารท้องถิ่น6583.33100.001100.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์918997.80332472.73412.12515.15
รัฐศาสตร์949398.94342882.3538.8238.82
ปริญญาตรี สมทบ9888.8911100.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.0011100.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6583.33000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.90261869.23415.38415.38
ปริญญาตรี ปกติ16415493.90261869.23415.38415.38
การประมง13712792.70201470.00420.00210.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.006466.6700.00233.33
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7813511484.44107.41118.15
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1812710784.2597.09118.66
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.1611872.73218.1819.09
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.67121083.3318.3318.33
ปฐพีศาสตร์383797.371616100.0000.0000.00
พืชสวน15615599.36201680.00210.00210.00
พืชสวน (พืชผัก)121083.3311100.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.7422100.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.4722100.0000.0000.00
พืชไร่13812993.48262180.7727.69311.54
วิทยาการสมุนไพร1717100.006583.3300.00116.67
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.865480.00120.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.7555100.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.00171376.4715.88317.65
เกษตรเคมี161487.5044100.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ464189.138787.50112.5000.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.0011100.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.677685.71114.2900.00
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.1917635.29211.76952.94
ปริญญาตรี ปกติ645992.1917635.29211.76952.94
การสื่อสารดิจิทัล645992.1917635.29211.76952.94
วิทยาศาสตร์25623892.97554683.6423.64712.73
ปริญญาตรี ปกติ25623892.97554683.6423.64712.73
คณิตศาสตร์3838100.00141392.8600.0017.14
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.003266.6700.00133.33
วัสดุศาสตร์1111100.0044100.0000.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.8912975.00216.6718.33
สถิติ1414100.004375.0000.00125.00
เคมี151493.3322100.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.9222100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.8911981.8200.00218.18
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.883266.6700.00133.33
ศิลปศาสตร์1039996.12251456.0014.001040.00
ปริญญาตรี ปกติ1039996.12251456.0014.001040.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.7211872.7300.00327.27
ภาษาอังกฤษ424095.2414642.8617.14750.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.91272177.78518.5213.70
ปริญญาตรี ปกติ12711892.91272177.78518.5213.70
พลังงานทดแทน898494.38221672.73522.7314.55
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.4755100.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.37291344.83413.791241.38
ปริญญาตรี ปกติ767497.37291344.83413.791241.38
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.1512325.0018.33866.67
สถาปัตยกรรม292896.5514857.14214.29428.57
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.003266.67133.3300.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.04544685.1923.70611.11
ปริญญาตรี ปกติ22721896.04544685.1923.70611.11
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.39111090.9100.0019.09
วิศวกรรมอาหาร504590.0011981.8219.0919.09
วิศวกรรมเกษตร656396.92131184.6200.00215.38
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.008787.5000.00112.50
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.8811981.8219.0919.09
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.27353085.7138.5725.71
ปริญญาตรี ปกติ18317897.27353085.7138.5725.71
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.5510990.00110.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.9255100.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.005360.0000.00240.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.77151386.67213.3300.00
เศรษฐศาสตร์28227497.16836780.7244.821214.46
ปริญญาตรี ปกติ28227497.16836780.7244.821214.46
เศรษฐศาสตร์828198.78181266.6715.56527.78
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.68252080.0014.00416.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.85231982.6128.7028.70
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.6711100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.10161593.7500.0016.25