รายงานสถิติเหตุผลที่บัณฑิตตัดสินใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่น ๆ 1 : เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 : งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า ปริญญาตรี 3 : ได้รับทุนศึกษาต่อ 4 : เป็นความต้องการของตนเอง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้381026.32100.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ35822.86100.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ2150.00000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารธุรกิจ2150.00000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ1119.09000.0000.0000.0000.0000.00
บริหารศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4250.00000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว4250.00000.0000.0000.0000.0000.00
ผลิตกรรมการเกษตร11327.27100.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาเอก ปกติ11327.27100.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร9333.33100.0000.0000.0000.001100.00
พืชไร่100.00000.0000.0000.0000.0000.00
สหวิทยาการเกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ300.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ300.00000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์4125.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก ปกติ4125.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ4125.00000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์3266.67000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาเอก สมทบ3266.67000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์3266.67000.0000.0000.0000.0000.00