รายงานสถิติเหตุผลที่บัณฑิตตัดสินใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 24/9/2565 ถึง 23/12/2566)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่น ๆ 1 : เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 : งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า ปริญญาตรี 3 : ได้รับทุนศึกษาต่อ 4 : เป็นความต้องการของตนเอง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้2,77549917.986600.0034.55710.6123.035481.82
ปริญญาตรี ปกติ2,73448217.636100.0034.9269.8423.285081.97
ปริญญาตรี สมทบ411741.46500.0000.00120.0000.00480.00
บริหารธุรกิจ56010218.21900.0000.0000.0000.009100.00
ปริญญาตรี ปกติ56010218.21900.0000.0000.0000.009100.00
การจัดการ11465.26000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด109109.17000.0000.0000.0000.0000.00
การเงิน52917.31100.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ5347.55000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี1926935.94800.0000.0000.0000.008100.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ40410.00000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ1454631.72700.0000.00114.2900.00685.71
ปริญญาตรี ปกติ1454631.72700.0000.00114.2900.00685.71
การจัดการชุมชน3266.67000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด100.00000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี4375.00000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว10440.00200.0000.00150.0000.00150.00
รัฐศาสตร์26726.92200.0000.0000.0000.002100.00
เกษตรป่าไม้601728.33300.0000.0000.0000.003100.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช14321.43000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์15533.33000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร2150.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร10440.00000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1711911.11500.00120.00240.0000.00240.00
ปริญญาตรี ปกติ1711911.11500.00120.00240.0000.00240.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว26311.54200.00150.0000.0000.00150.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1451611.03300.0000.00266.6700.00133.33
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1131916.81300.0000.0000.0000.003100.00
ปริญญาตรี ปกติ1131916.81300.0000.0000.0000.003100.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ1218.33000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ23417.39000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง4125.00000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง10330.00100.0000.0000.0000.001100.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น45715.56200.0000.0000.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว2150.00000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์400.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช13215.38000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์1771910.73100.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาตรี ปกติ1771910.73100.0000.0000.0000.001100.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์7468.11100.0000.0000.0000.001100.00
รัฐศาสตร์1021312.75000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1293728.68800.0000.00112.50112.50675.00
ปริญญาตรี ปกติ1203327.50600.0000.0000.00116.67583.33
การประมง952425.26600.0000.0000.00116.67583.33
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง25936.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ9444.44200.0000.00150.0000.00150.00
การประมง9444.44200.0000.00150.0000.00150.00
ผลิตกรรมการเกษตร4665411.59700.00228.57114.2900.00457.14
ปริญญาตรี ปกติ4394510.25400.00250.00125.0000.00125.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร9244.35000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์1500.00000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน155138.39000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)33100.00000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1081816.67400.00250.00125.0000.00125.00
วิทยาการสมุนไพร12216.67000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช3725.41000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี12325.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ27933.33300.0000.0000.0000.003100.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร11100.00000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร20420.00100.0000.0000.0000.001100.00
พืชไร่6466.67200.0000.0000.0000.002100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร1121210.71300.0000.0000.0000.003100.00
ปริญญาตรี ปกติ1121210.71300.0000.0000.0000.003100.00
การสื่อสารดิจิทัล1121210.71300.0000.0000.0000.003100.00
วิทยาศาสตร์1874725.13500.0000.0000.0000.005100.00
ปริญญาตรี ปกติ1874725.13500.0000.0000.0000.005100.00
คณิตศาสตร์1119.09000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์500.00000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์12325.00100.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์701622.86200.0000.0000.0000.002100.00
สถิติ200.00000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี25832.00000.0000.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ8112.50100.0000.0000.0000.001100.00
เทคโนโลยีชีวภาพ211047.62100.0000.0000.0000.001100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ33824.24000.0000.0000.0000.0000.00
ศิลปศาสตร์139107.19000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ139107.19000.0000.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ52611.54000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ8444.76000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ300.00000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน1225343.44600.0000.0000.00116.67583.33
ปริญญาตรี ปกติ1225343.44600.0000.0000.00116.67583.33
พลังงานทดแทน491122.45100.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน734257.53500.0000.0000.00120.00480.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม532241.51300.0000.0000.0000.003100.00
ปริญญาตรี ปกติ532241.51300.0000.0000.0000.003100.00
ภูมิสถาปัตยกรรม11436.36100.0000.0000.0000.001100.00
สถาปัตยกรรม1815.56000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์241770.83200.0000.0000.0000.002100.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1181512.71200.0000.002100.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ1181512.71200.0000.002100.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2827.14100.0000.001100.0000.0000.00
วิศวกรรมอาหาร2114.76000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมเกษตร41614.63100.0000.001100.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์10220.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว18422.22000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี1903820.00300.0000.0000.0000.003100.00
ปริญญาตรี ปกติ1853418.38300.0000.0000.0000.003100.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)58813.79000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)501122.00100.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1119.09000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)661421.21200.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาตรี สมทบ5480.00000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)11100.00000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)11100.00000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)3266.67000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์9366.45400.0000.0000.0000.004100.00
ปริญญาตรี ปกติ9366.45400.0000.0000.0000.004100.00
เศรษฐศาสตร์22313.64100.0000.0000.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ10110.00100.0000.0000.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์3400.00000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม100.00000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม2627.69200.0000.0000.0000.002100.00