รายงานสถิติเหตุผลที่บัณฑิตตัดสินใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่น ๆ 1 : เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 : งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า ปริญญาตรี 3 : ได้รับทุนศึกษาต่อ 4 : เป็นความต้องการของตนเอง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,3682,47073.3437300.00277.244311.53102.6829378.55
ปริญญาตรี ปกติ3,3332,44773.4236800.00277.344311.68102.7228878.26
ปริญญาตรี สมทบ352365.71500.0000.0000.0000.005100.00
บริหารธุรกิจ64245671.035000.0024.00612.0024.004080.00
ปริญญาตรี ปกติ64245671.035000.0024.00612.0024.004080.00
การจัดการ14810973.65800.0000.00112.5000.00787.50
การตลาด1328161.361600.00212.50212.5016.251168.75
การเงิน1289473.441200.0000.00216.6700.001083.33
บัญชี18614075.271200.0000.0000.0018.331191.67
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ483266.67200.0000.00150.0000.00150.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1089083.332100.0029.5229.5214.761676.19
ปริญญาตรี ปกติ1089083.332100.0029.5229.5214.761676.19
การจัดการ100.00000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ6583.33100.0000.0000.0000.001100.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ161168.75100.0000.0000.0000.001100.00
การประมง22100.00000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง121083.33100.0000.0000.001100.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น211780.95500.0000.00120.0000.00480.00
พัฒนาการท่องเที่ยว33100.00000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์272385.19800.00112.5000.0000.00787.50
เทคโนโลยีการผลิตพืช201995.00500.00120.00120.0000.00360.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23518578.723100.0000.0039.6800.002890.32
ปริญญาตรี ปกติ23518578.723100.0000.0039.6800.002890.32
การจัดการชุมชน77100.00200.0000.0000.0000.002100.00
การตลาด141392.86000.0000.0000.0000.0000.00
ชีววิทยาประยุกต์3266.67100.0000.0000.0000.001100.00
บัญชี1616100.00100.0000.0000.0000.001100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว121191.67200.0000.0000.0000.002100.00
รัฐศาสตร์433581.40800.0000.0000.0000.008100.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.00100.0000.0000.0000.001100.00
เกษตรป่าไม้704665.711000.0000.00220.0000.00880.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช181688.89300.0000.00133.3300.00266.67
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์261869.23100.0000.0000.0000.001100.00
เทคโนโลยีการอาหาร131184.62000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร6583.33200.0000.0000.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน3133.33000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18014278.892100.00419.0500.0014.761676.19
ปริญญาตรี ปกติ18014278.892100.00419.0500.0014.761676.19
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว352982.86400.00250.0000.0000.00250.00
พัฒนาการท่องเที่ยว14511377.931700.00211.7600.0015.881482.35
วิทยาลัยบริหารศาสตร์18613773.662800.00414.29621.4300.001864.29
ปริญญาตรี ปกติ18413673.912800.00414.29621.4300.001864.29
การบริหารท้องถิ่น11100.00000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์917178.021600.00318.75425.0000.00956.25
รัฐศาสตร์926469.571200.0018.33216.6700.00975.00
ปริญญาตรี สมทบ2150.00000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์11100.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ15212280.262300.0000.00417.3900.001982.61
ปริญญาตรี ปกติ15212280.262300.0000.00417.3900.001982.61
การประมง1129181.252100.0000.00419.0500.001780.95
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง403177.50200.0000.0000.0000.002100.00
ผลิตกรรมการเกษตร58740869.514700.0036.38510.6400.003982.98
ปริญญาตรี ปกติ55438669.684200.0037.14511.9000.003480.95
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร5480.00200.0000.0000.0000.002100.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร1126961.611000.0000.00220.0000.00880.00
ปฐพีศาสตร์302066.67500.00120.0000.0000.00480.00
พืชสวน17012975.881200.0018.33216.6700.00975.00
พืชสวน (พืชผัก)11100.00000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4375.00000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)11100.00100.0000.0000.0000.001100.00
พืชไร่1188168.641100.0019.0919.0900.00981.82
วิทยาการสมุนไพร232086.96100.0000.0000.0000.001100.00
อารักขาพืช533667.92000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3266.67000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.33000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)11100.00000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี271762.96000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ332266.67500.0000.0000.0000.005100.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร322268.75500.0000.0000.0000.005100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร774862.341300.00323.0800.0000.001076.92
ปริญญาตรี ปกติ774862.341300.00323.0800.0000.001076.92
การสื่อสารดิจิทัล774862.341300.00323.0800.0000.001076.92
วิทยาศาสตร์23418177.353300.00515.15412.1213.032369.70
ปริญญาตรี ปกติ23418177.353300.00515.15412.1213.032369.70
คณิตศาสตร์201890.00600.00350.0000.00116.67233.33
ฟิสิกส์ประยุกต์44100.00200.0000.0000.0000.002100.00
วัสดุศาสตร์251768.00400.0000.00125.0000.00375.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์614980.33600.00116.6700.0000.00583.33
สถิติ8787.50300.0000.00133.3300.00266.67
เคมี474391.49800.0000.00112.5000.00787.50
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ12866.67000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ221254.55200.0000.00150.0000.00150.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ352365.71200.00150.0000.0000.00150.00
ศิลปศาสตร์1517750.991500.0016.6700.0000.001493.33
ปริญญาตรี ปกติ1517750.991500.0016.6700.0000.001493.33
นิเทศศาสตร์บูรณาการ823947.56400.0000.0000.0000.004100.00
ภาษาอังกฤษ693855.071100.0019.0900.0000.001090.91
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14610571.921800.0000.0000.00316.671583.33
ปริญญาตรี ปกติ14610571.921800.0000.0000.00316.671583.33
พลังงานทดแทน695884.061100.0000.0000.00218.18981.82
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน774761.04700.0000.0000.00114.29685.71
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม604270.001200.0018.3318.3318.33975.00
ปริญญาตรี ปกติ604270.001200.0018.3318.3318.33975.00
ภูมิสถาปัตยกรรม161062.50300.00133.3300.00133.33133.33
สถาปัตยกรรม171482.35300.0000.0000.0000.003100.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์271866.67600.0000.00116.6700.00583.33
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร19512966.151300.0017.69215.3800.001076.92
ปริญญาตรี ปกติ19512966.151300.0017.69215.3800.001076.92
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร573866.67200.0000.00150.0000.00150.00
วิศวกรรมอาหาร392461.54500.00120.00120.0000.00360.00
วิศวกรรมเกษตร533667.92300.0000.0000.0000.003100.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์251560.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว211676.19300.0000.0000.0000.003100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี22720489.872300.0014.35626.0914.351565.22
ปริญญาตรี ปกติ22720489.872300.0014.35626.0914.351565.22
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)615488.52600.00116.67233.33116.67233.33
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)736791.78700.0000.00228.5700.00571.43
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)292482.76600.0000.00233.3300.00466.67
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)645992.19400.0000.0000.0000.004100.00
เศรษฐศาสตร์18814476.602500.0000.00416.0000.002184.00
ปริญญาตรี ปกติ18814476.602500.0000.00416.0000.002184.00
เศรษฐศาสตร์554072.73900.0000.00222.2200.00777.78
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11763.64400.0000.0000.0000.004100.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์564071.43600.0000.00116.6700.00583.33
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม665786.36600.0000.00116.6700.00583.33