รายงานสถิติเหตุผลที่บัณฑิตตัดสินใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 25/9/2564 ถึง 23/9/2565)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ต้องการ / กำลังศึกษาต่อ 0 : อื่น ๆ 1 : เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 : งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า ปริญญาตรี 3 : ได้รับทุนศึกษาต่อ 4 : เป็นความต้องการของตนเอง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,24740412.446100.0034.9223.2823.285488.52
ปริญญาตรี ปกติ3,21840312.526000.0035.0023.3323.335388.33
ปริญญาตรี สมทบ2913.45100.0000.0000.0000.001100.00
บริหารธุรกิจ6367812.261100.0000.0000.0019.091090.91
ปริญญาตรี ปกติ6367812.261100.0000.0000.0019.091090.91
การจัดการ14696.16000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด13064.62200.0000.0000.0000.002100.00
การเงิน12864.69100.0000.0000.0000.001100.00
บัญชี1854825.95800.0000.0000.00112.50787.50
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ47919.15000.0000.0000.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร10487.69200.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาตรี ปกติ10487.69200.0000.0000.0000.002100.00
การจัดการ100.00000.0000.0000.0000.0000.00
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ500.00000.0000.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ1500.00000.0000.0000.0000.0000.00
การประมง2150.00000.0000.0000.0000.0000.00
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง1200.00000.0000.0000.0000.0000.00
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น2000.00000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว200.00000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์27311.11000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช20420.00200.0000.0000.0000.002100.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ23273.02100.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาตรี ปกติ23273.02100.0000.0000.0000.001100.00
การจัดการชุมชน700.00000.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด1400.00000.0000.0000.0000.0000.00
ชีววิทยาประยุกต์300.00000.0000.0000.0000.0000.00
บัญชี16212.50000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว1200.00000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์4100.00000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร44100.00100.0000.0000.0000.001100.00
เกษตรป่าไม้7000.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช1700.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์2613.85000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการอาหาร1300.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร600.00000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน300.00000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว178116.18200.0000.0000.00150.00150.00
ปริญญาตรี ปกติ178116.18200.0000.0000.00150.00150.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว3400.00000.0000.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว144117.64200.0000.0000.00150.00150.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์186115.91200.0000.0000.0000.002100.00
ปริญญาตรี ปกติ184115.98200.0000.0000.0000.002100.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์9188.79200.0000.0000.0000.002100.00
รัฐศาสตร์9233.26000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ200.00000.0000.0000.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น100.00000.0000.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์100.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ1445638.89700.0000.0000.0000.007100.00
ปริญญาตรี ปกติ1445638.89700.0000.0000.0000.007100.00
การประมง1044745.19600.0000.0000.0000.006100.00
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง40922.50100.0000.0000.0000.001100.00
ผลิตกรรมการเกษตร568518.98300.0000.0000.0000.003100.00
ปริญญาตรี ปกติ541509.24200.0000.0000.0000.002100.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร500.00000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร11032.73000.0000.0000.0000.0000.00
ปฐพีศาสตร์2713.70100.0000.0000.0000.001100.00
พืชสวน1662313.86000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชผัก)11100.00000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)4250.00000.0000.0000.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)100.00000.0000.0000.0000.0000.00
พืชไร่1141412.28000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาการสมุนไพร23313.04100.0000.0000.0000.001100.00
อารักขาพืช5300.00000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)3133.33000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)6233.33000.0000.0000.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)100.00000.0000.0000.0000.0000.00
เกษตรเคมี2700.00000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ2713.70100.0000.0000.0000.001100.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร100.00000.0000.0000.0000.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร2613.85100.0000.0000.0000.001100.00
สารสนเทศและการสื่อสาร7756.49100.0000.0000.0000.001100.00
ปริญญาตรี ปกติ7756.49100.0000.0000.0000.001100.00
การสื่อสารดิจิทัล7756.49100.0000.0000.0000.001100.00
วิทยาศาสตร์2075627.051100.0019.0919.0900.00981.82
ปริญญาตรี ปกติ2075627.051100.0019.0919.0900.00981.82
คณิตศาสตร์2015.00000.0000.0000.0000.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์200.00000.0000.0000.0000.0000.00
วัสดุศาสตร์221254.55300.0000.00133.3300.00266.67
วิทยาการคอมพิวเตอร์5359.43100.0000.0000.0000.001100.00
สถิติ800.00000.0000.0000.0000.0000.00
เคมี412868.29400.0000.0000.0000.004100.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ5360.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ2129.52100.0000.0000.0000.001100.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ35514.29200.00150.0000.0000.00150.00
ศิลปศาสตร์14553.45000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14553.45000.0000.0000.0000.0000.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ7645.26000.0000.0000.0000.0000.00
ภาษาอังกฤษ6911.45000.0000.0000.0000.0000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน14274.93000.0000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี ปกติ14274.93000.0000.0000.0000.0000.00
พลังงานทดแทน6845.88000.0000.0000.0000.0000.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน7434.05000.0000.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม371129.73400.00125.00125.0000.00250.00
ปริญญาตรี ปกติ371129.73400.00125.00125.0000.00250.00
ภูมิสถาปัตยกรรม8112.50100.001100.0000.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม8112.50000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์21942.86300.0000.00133.3300.00266.67
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร1872312.30400.00125.0000.0000.00375.00
ปริญญาตรี ปกติ1872312.30400.00125.0000.0000.00375.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54712.96100.0000.0000.0000.001100.00
วิศวกรรมอาหาร3925.13200.00150.0000.0000.00150.00
วิศวกรรมเกษตร49510.20000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์24625.00000.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว21314.29100.0000.0000.0000.001100.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี2165324.54900.0000.0000.0000.009100.00
ปริญญาตรี ปกติ2165324.54900.0000.0000.0000.009100.00
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858.62000.0000.0000.0000.0000.00
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)711825.35300.0000.0000.0000.003100.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)27829.63300.0000.0000.0000.003100.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)602236.67300.0000.0000.0000.003100.00
เศรษฐศาสตร์1882211.70400.0000.0000.0000.004100.00
ปริญญาตรี ปกติ1882211.70400.0000.0000.0000.004100.00
เศรษฐศาสตร์5523.64100.0000.0000.0000.001100.00
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ11436.36200.0000.0000.0000.002100.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์56610.71000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม661015.15100.0000.0000.0000.001100.00